Privacy Statement
Dit document is de weergave van het Privacy Statement van Stichting Helpend Handje. De diensten en werkzaamheden t.b.v. Stichting Helpend Handje worden uitgevoerd onder de noemer Helpend Handje.
De bepalingen in dit Privacy Statement gelden voor sitebezoekers, deelnemers aan evenementen, bezoekers van evenementen en voor ieder ander die gebruik maakt van de diensten en functionaliteiten van Stichting Helpend Handje in de ruimste zin en in dat kader zijn of haar gegevens aan Stichting Helpend Handje ter beschikking stelt.
Stichting Helpend Handje verplicht zich tot zorgvuldige omgang met de beschikbaar gestelde gegevens en heeft de verwerking ervan aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Stichting Helpend Handje gebruikt en verwerkt de gegevens uitsluitend binnen de EU en de daar geldende wet- en regelgeving.
Dit Privacy Statement heeft als doel bezoekers van de website, deelnemers en bezoekers aan de evenementen en overige belanghebbenden te informeren over het beleid en de procedures t.a.v. het verkrijgen, gebruiken en op elke andere wijze verwerken van gegevens van zowel niet geregistreerde als geregistreerde natuurlijke personen als niet geregistreerde en geregistreerde rechtspersonen van de website en de evenementen en alle activiteiten die daar zijdelings verband mee houden.
Artikel 1 Identiteit
Verantwoordelijk voor verwerking van de via de website en of op andere wijze verkregen gegevens in het kader van de activiteiten van Stichting Helpend Handje is Stichting Helpend Handje, kantoorhoudend aan De Muldyk 1, 9001 XV Grou.
Artikel 2 Informatie
Stichting Helpend Handje verzamelt, bewaart en gebruikt voor verschillende doeleinden informatie, waarbij de verstrekker van de informatie altijd het recht en de mogelijkheid heeft eigen gegevens  aan te (laten) passen.
Sitebezoekers kunnen zich aanmelden voor deelname aan evenementen en/of contact zoeken met Stichting Helpend Handje via het daartoe bestemde contactformulier.
In alle gevallen dient de individuele of rechtspersoon de benodigde gevraagde gegevens, middels de daartoe bestemde dragers, ter beschikking te stellen en gaat daarbij akkoord met de opname van de gegevens voor gebruik voor de afzonderlijke doeleinden.
Om de website en de functionaliteiten optimaal te laten functioneren en te beveiligen, verzamelt Stichting Helpend Handje zo mogelijk automatisch gegenereerde informatie over gebruik en informatievraag. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, gebruikte browser en computersysteem, bezochte pagina’s en eventuele aanwezige cookies en – indien van toepassing – het account en identificatie.
Artikel 3 Doel
Stichting Helpend Handje verzamelt gegevens voor diverse doeleinden:
– het kunnen verwerken van aanmeldingen voor evenementen
– het kunnen informeren van geïnteresseerden, zoals bezoekers, en gebruikers
– het kunnen verwerken van informatieaanvragen
Gegevens worden, zo nodig geanonimiseerd, gebruikt voor statistische doeleinden t.b.v. inrichten en beheer van de website.
Artikel 4 Inzage
Iedere individuele persoon of rechtspersoon heeft het recht Stichting Helpend Handje inzage te vragen in de wijze van beheer en verwerking van de eigen gegevens. Onder beheer en verwerking behoort de wijze van opslag en handeling(en) m.b.t. opslag, bewaren, verzamelen, vastleggen, raadplegen van, gebruiken en/of ter beschikking stellen van gegevens.
Stichting Helpend Handje zal na schriftelijk verzoek via mail naar: contact@helpendhandje.nl o.v.v. ‘inzage persoonsgegevens’ en na controle van de identiteit inzage geven in de betreffende gegevens en zal deze op verzoek en voor zover noodzakelijk wijzigen, verwijderen of afschermen, indien de gegevens niet correct of niet ter zake doende voor opslag en/of gebruik (b)lijken.
Artikel 5 Informatie delen
De website en de functionaliteiten  voorzien in de mogelijkheid informatie te promoten en te delen middels diverse Social Media platformen. Voor informatie over het plaatsen van cookies in het kader van die afzonderlijke platformen wordt verwezen naar de privacyverklaring van die betreffende platformen en die alsdan onverkort en zonder betrokkenheid van Stichting Helpend Handje van toepassing zijn en waarvoor Stichting Helpend Handje geenszins verantwoordelijk kan worden gesteld.
Het volgen van een link naar informatie of een toepassing (waaronder maar niet uitsluitend een website) van een andere eigenaar dan wel entiteit vanuit de website van Stichting Helpend Handje, heeft per direct en onvoorwaardelijk het verlaten van de omgeving van Stichting Helpend Handje tot gevolg. Vanaf dan gelden de gebruiksvoorwaarden, het privacy statement, privacy beleid en alle niet benoemde maar wel relevante zaken en voorwaarden van die betreffende partij en zijn de gebruiksvoorwaarden, het privacy statement en het privacy beleid van Stichting Helpend Handje nadrukkelijk niet meer van toepassing.
Stichting Helpend Handje kan alsdan op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de informatie, de toepassingen en zo meer van die partij worden gesteld.
Artikel 6 Overdracht
Indien Stichting Helpend Handje als entiteit door een derde partij geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen of indien een derde partij, onafhankelijk of als onderdeel van Stichting Helpend Handje de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overneemt, worden alle benodigde en beschikbare gegevens voor opslag en verwerking aan de betreffende partij overgedragen of beschikbaar gesteld.
De overdracht of het beschikbaar stellen geschiedt met inachtneming van de betreffende wet- en regelgeving inzake gegevensoverdracht en -beheer en met inachtneming van de verplichting de gegevens niet openbaar te maken, aan te passen en/of te gebruiken, behalve voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 7 Cookies
Stichting Helpend Handje maakt gebruik van cookies die op de gebruikte apparatuur worden opgeslagen. Stichting Helpend Handje maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies, die bijdragen aan het gebruiksgemak van de website en de functionaliteiten. Het gebruik van deze functionele cookies draagt bij aan het juist en volledig functioneren van de site en de functionaliteiten.
Bij het eerste bezoek aan de website wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Indien er gebruik wordt gemaakt van meerdere browsers en/of meerdere soorten apparatuur, dan dient deze handeling zo vaak als nodig te worden herhaald.
Door akkoord te geven op het gebruik van cookies, wordt ondubbelzinnige toestemming voor alle (al dan niet aangevinkte) cookies die Stichting Helpend Handje gebruikt op de wijze en voor de doeleinden als omschreven en bedoeld. Het is mogelijk om plaatsing van cookies te blokkeren, waarbij het de functionaliteit van de website wordt beperkt.
Artikel 8 Beveiliging
Stichting Helpend Handje neemt de voorgeschreven en nodige organisatorische en technische maatregelen om de beschikbaar gestelde gegevens te beveiligen en te voldoen aan de regels omtrent verwijdering uit de database door individuele personen en rechtspersonen als onderdeel van gegevensbeveiliging.
Artikel 10 Wijzigingen
Om moverende redenen, ingegeven door ontwikkelingen binnen Stichting Helpend Handje, de website en/of de (aard en inhoud van de) evenementen, danwel vanuit veranderende wet- en regelgeving, kan het voorkomen dat het privacy statement en beleid wordt aangepast en/of aangevuld.
De wijzigingen worden als zodanig in dit document opgenomen en vormen dan per direct onderdeel van het privacy statement en beleid van de organisatie en het project. Het is daarom raadzaam, en de verantwoordelijkheid van de bezoeker en gebruiker en dit privacy statement met enige regelmaat te raadplegen.
Veranderingen in het privacy statement en/of het privacy beleid zullen in aanvulling op elke vorige versie herkenbaar in de volgende versie en dan geldende versie worden opgenomen. Nummering van de versies vindt overeenkomstig met de aard en inhoud van de wijzigingen plaats.
Contact
Indien er na het lezen van dit document nog vragen over het beleid omtrent het privacy statement en/of het privacy beleid bestaan, stuur dan je vraag schriftelijk aan Stichting Helpend Handje, De Muldyk 1, 9001 XV Grou of mail naar: contact@helpendhandje.nl o.v.v. ‘privacy statement en beleid’.
Stichting Helpend Handje,  Versie 1.1,  oktober 2018.

Colofon
Stichting Helpend Handje is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting staat ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 66395593.

Bestuur
Voorzitter: Marcel Weijers
Penningmeester: Roelof Jan de Groot
Secretaris: Vacant

Contact:
Stichting Helpend Handje
De Muldyk 1
9001 XV Grou

telefoon: 06 – 333 535 96
e-mail: contact@helpendhandje.nl